KODIAK 7k-8k DISC Ceramic Friction Pads, (2-pair) DBC-250-PAD-K (DBC-250-CRM-PAD)